Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
W razie potrzeby proszę dzwonić:
tel. 32 215 22 31
kom. 668 163 014
biuro@zakladpogrzebowy.bielach.pl
Serdecznie witamy Państwa na naszej stronie. Powstała ona, aby służyć poradą i pomocą w trudnych chwilach, uwzględniając wszystkie Państwa życzenia i oczekiwania.
Ważne informacje

Śmierć w domu
Śmierć w miejscu publicznym
Pochówek dzieci martwo urodzonych
Dokumenty potrzebne do pogrzebu:
Do uzyskania aktu zgonu z USC należy przedłożyć następujące dokumenty:
Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłku pogrzebowego
Zasiłek pogrzebowy
Renta rodzinna
Bezpodstawne wzbogacenie spadkobiercy
Ekshumacja


Śmierć w domu

Śmierć może przydarzyć się w każdym miejscu i czasie. Najczęściej spotyka nas to we własnym domu. Jeżeli tak właśnie stało się w przypadku członka Twojej rodziny, ta informacja powie Ci, co w takim przypadku musisz zrobić.

W przypadku śmierci osoby w domu należy w pierwszej kolejności powiadomić swojego lekarza rodzinnego lub zadzwonić po pogotowie ratunkowe aby na miejsce zgonu przyjechał lekarz , który stwierdzi że, osoba nie żyje i wystawi kartę informacyjną o zgonie pacjenta.

W drugiej kolejności należy powiadomić telefonicznie firmę pogrzebową, podać adres miejsca zgonu, imię i nazwisko osoby zmarłej i osoby zgłaszającej wraz z numerem telefonu. Po takim zgłoszeni pracownicy firmy pogrzebowej do 30 minut podjadą aby przewieź zmarłą osobę do kostnicy celem przechowania zwłok do dnia ustalenia terminu pogrzebu przez rodzinę. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się z dokumentem z pogotowia i dowodem osobistym zmarłej osoby do przychodni rejonowej, w której znajdowała się kartoteka pacjenta aby lekarz prowadzący mógł wypisać tzw. kartę zgonu, na podstawie której USC danego miasta wystawia akty zgonu. Rodzina zmarłego otrzymuje bezpłatnie trzy egzemplarze aktów zgonu, które w zupełności wystarczają do załatwienia wszelkich formalności urzędowych aczkolwiek można wyrobić dodatkowe akty za dodatkową opłatą. Załatwienie formalności urzędowych rodzina może zlecić wybranej przez siebie firmie pogrzebowej na podstawie pisemnego upoważnienia. Wszelkie sprawy związane z zorganizowaniem pochówku tzn; wyborem trumny, kwiatów, ustaleniem terminu pogrzebu omawiane są osobiście przez najbliższą rodzinę lub osoby upoważnione w oddziałach firmy.


Śmierć w miejscu publicznym

W przypadku śmierci osoby w szpitalu, domu pomocy społecznej lub hospicjum procedura wygląda następująco:

W momencie zgonu w w/w ośrodkach zdrowia lekarz telefonicznie powiadamia rodzinę o śmierci pacjenta po czym rodzina informuję wybraną przez siebie firmę pogrzebową aby przetransportowała zmarłego do prosektorium chyba ,że dany ośrodek dysponuje swoją chłodnia i zabezpiecza w ramach umowy bezpłatny transport i przechowanie zmarłego do prosektorium przez firmę wewnętrzną.

Dokumenty odnośnie zgonu pacjenta czyli tzw. kartę statystyczną wystawia w tym przypadku szpital lub inny ośrodek zdrowia, w którym nastąpił zgon, na podstawie którego rodzina lub upoważniona firma pogrzebowa może załatwić formalności urzędowe w USC danego miasta.


Pochówek dzieci martwo urodzonych

Wszystkich rodziców dzieci martwo urodzonych mających problem z otrzymaniem rzetelnej informacji co do pochówku swojego dziecka, odsyłam do strony http://www.poronienie.pl/prawo_w_pigulce.html, gdzie bardzo dokładnie opisano do czego Państwo macie prawo i jak postępować w przypadku przedwczesnej śmierci dziecka. Znajdziecie tu Państwo również przydatne akty prawne oraz przykładowe wzory pism do szpitali i USC. Być może te informacje pomogą Państwu w rozwiązaniu problemów administracyjnych związanych ze śmiercią Waszego dziecka.


Dokumenty potrzebne do pogrzebu:

Do uzyskania aktu zgonu z USC należy przedłożyć następujące dokumenty:
Urząd Stanu Cywilnego wystawia bezpłatnie trzy egzemplarze aktów zgonu, w przypadku dodatkowego aktu pobierana jest opłata w wysokości 22zł, a jeżeli załatwia to pracownik firmy pogrzebowej rodzina ponosi jeszcze koszt 17 zł za wystawienie pełnomocnictwa.


Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłku pogrzebowego

Lista dokumentów niezbędnych do uzyskania zasiłku pogrzebowego z ZUS, KRUS, MSWiA itp

W Państwa imieniu nasza firma jest skłonna załatwić te wszystkie formalności związane z wypłatą zasiłku pogrzebowego bez pobierania prowizji. Sprawy wypłaty zasiłków załatwiamy od razu w biurze po spisaniu umowy pogrzebowej. Rodzinie wypłacamy przysługującą kwotę na dzień obecny, pomniejszoną o nasze koszty, aby miała gotówkę na opłaty kościelne i cmentarne. Rozwiązanie to jest doskonałe w przypadku braku środków finansowych i oszczędza czas klientów ponieważ ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy do 30 dni od momentu złożenia pełnej dokumentacji.


Zasiłek pogrzebowy

Informacje prawne wynikające z Ustaw i Rozporządzeń, dotyczące osób uprawnionych do wypłaty zasiłku pogrzebowego oraz czasu idokumentów niezbędnych do jego otrzymania.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje na podstawie przepisów art.77-81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz.353 ze zm.) oraz art. 10 i 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. oświadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252).

 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu:

  • ubezpieczonego, tj. osoby objętej ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.),
  • osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  • osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
  • osoby, która po ustaniu ubezpieczenia, w dniu śmierci pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2,
  • członka rodziny osoby wymienionej w pkt 4, spełniającego warunki do uzyskania renty rodzinnej.

 2. Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
  • wnuki i rodzeństwo,
  • małżonek (wdowa i wdowiec),
  • rodzice w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

 3. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również:

 4. pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, zwanych dalej podmiotem, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

 5. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

 6. W przypadku, gdy osoba zmarła była uprawniona do emerytury lub renty i równocześnie była pracownikiem, zasiłek pogrzebowy wypłaca się wyłącznie z tytułu emerytury lub renty. W przypadku, gdy osoba zmarła pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, lub była członkiem rodziny, spełniającym warunki do renty rodzinnej, osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny - zasiłek pogrzebowy przysługuje wyłącznie wówczas, gdy prawo do tego zasiłku nie przysługuje z innego tytułu.

 7. Wysokość zasiłku pogrzebowego ustala się w następujący sposób:

  • Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez członka rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy, na podstawie przecięt¬nego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
  • Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez inną osobę niż członek rodziny albo przez podmiot, o którym mowa w pkt II, zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
  • W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi pomiędzy te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Każda osoba lub podmiot ubiegający się o wypłatę zasiłku pogrzebowego wypełnia odrębny wniosek.
  • Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, członkowi rodziny zasiłek przysługuje w wysokości podanej w ppkt 1.


 8. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

 9. Dokumentami wymaganymi do przyznania i wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo - skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowody osobiste,
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom rentowym.
  • Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów częściowo poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Renta rodzinna

Wiadomości ogólne

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Uprawnieni do renty rodzinnej

Wysokość renty rodzinnej

Renta rodzinna wynosi:
Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest w równych częściach między uprawnionych. Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej dodatek dla sierot zupełnych.

Patrz: aktualne wysokości świadczeń.

Wymagane dokumenty

Bezpodstawne wzbogacenie spadkobiercy

Spadkobierca, który przejął działkę przejął ją w stanie ulepszonym, w stosunku do stanu, w jakim otrzymałby ją gdyby Państwo na niej nie gospodarowali. Różnica owa, między stanem faktycznym, a tym który były bez Państwa ingerencji jest korzyścią spadkobiercy i to korzyścią nie mającą podstawy prawnej. Po jego stronie zachodzi, zatem bezpodstawne wzbogacenie, do którego zwrotu powinien być zobowiązany.

Zgodnie z prawem cywilnym i jeżeli bezpodstawne wzbogacenie rzeczywiście ma miejsce należy się Państwu zwrot wskazanej różnicy, po odjęciu korzyści, jakie Państwo otrzymali z korzystania z nieruchomości jeśli takowe były. Wartość pracy należy wyliczyć zgodnie z przeciętną normą wynagrodzenia za wykonywane na działce czynności, jaka panuje na lokalnym rynku pracy. Wartość roszczenia podaje się w pozwie, jeżeli sąd uzna ją za niewłaściwą sam ją ustali.

Właściwą drogą dochodzenia roszczeń jest postępowanie cywilne, przed jego wszczęciem można wszakże wezwać spadkobiercę do zawarcia ugody przed sądem, wniosek o to wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przeciwnika. Należy to jednak czynić w sytuacjach, gdy istnieje szansa na zawarcie ugody. Sądem właściwym dla postępowania cywilnego, gdzie należy złożyć powództwo jest sąd, w którego okręgu położona jest nieruchomość


Ekshumacja

Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2; przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych.

O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego, który:

Zwłoki ekshumowane przed upływem okresu mineralizacji wydobywa się wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się, na czas przewozu na obszarze państwa, w skrzyni szczelnie wybitej blachą.

Na miejscu ponownego pochowania trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa się bezzwłocznie na cmentarzu bez jej otwierania.

W przypadku ekshumacji wykonywanej po upływie okresu mineralizacji wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie i przygotowuje do przewozu zgodnie z określonymi wymaganiami.

Zwłoki lub szczątki wywożone po ekshumacji za granicę Rzeczypospolitej Polskiej zamyka się w nowej trumnie i przygotowuje się do przewozu zgodnie z określonymi wymaganiami.

O zamierzonej ekshumacji na cmentarzu zawiadamia się na piśmie zarząd cmentarza.

Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane w przypadkach przewidzianych w pkt 1 przed upływem 2 lat od dnia zgonu.